پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط

ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکانیوجرسیپنسویل

طلوع و غروب خورشید در پنسویل

:

0
 
1
:
1
 
4
زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT -4
فصل تابستان (+1 ساعت)
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
جمعه, 22 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:35, زمان ظهر: 13:04, غروب: 20:33, مدت از روز: 14:58, مدت زمان شب: 09:02.
روز شنبه, 23 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:35, زمان ظهر: 13:04, غروب: 20:33, مدت از روز: 14:58, مدت زمان شب: 09:02.
یکشنبه, 24 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:36, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:58, مدت زمان شب: 09:02.
دوشنبه, 25 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:36, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:58, مدت زمان شب: 09:02.
سهشنبه, 26 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:36, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:58, مدت زمان شب: 09:02.
چهار شنبه, 27 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:37, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:57, مدت زمان شب: 09:03.
پنج شنبه, 28 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:37, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:57, مدت زمان شب: 09:03.
جمعه, 29 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:37, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:57, مدت زمان شب: 09:03.
روز شنبه, 30 ژوئن 2018
طلوع خورشید 05:38, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:56, مدت زمان شب: 09:04.
یکشنبه, 01 جولای 2018
طلوع خورشید 05:38, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:34, مدت از روز: 14:56, مدت زمان شب: 09:04.
دوشنبه, 02 جولای 2018
طلوع خورشید 05:39, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:33, مدت از روز: 14:54, مدت زمان شب: 09:06.
سهشنبه, 03 جولای 2018
طلوع خورشید 05:39, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:33, مدت از روز: 14:54, مدت زمان شب: 09:06.
چهار شنبه, 04 جولای 2018
طلوع خورشید 05:40, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:33, مدت از روز: 14:53, مدت زمان شب: 09:07.
پنج شنبه, 05 جولای 2018
طلوع خورشید 05:40, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:33, مدت از روز: 14:53, مدت زمان شب: 09:07.
جمعه, 06 جولای 2018
طلوع خورشید 05:41, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:33, مدت از روز: 14:52, مدت زمان شب: 09:08.
روز شنبه, 07 جولای 2018
طلوع خورشید 05:42, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:32, مدت از روز: 14:50, مدت زمان شب: 09:10.
یکشنبه, 08 جولای 2018
طلوع خورشید 05:42, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:32, مدت از روز: 14:50, مدت زمان شب: 09:10.
دوشنبه, 09 جولای 2018
طلوع خورشید 05:43, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:32, مدت از روز: 14:49, مدت زمان شب: 09:11.
سهشنبه, 10 جولای 2018
طلوع خورشید 05:44, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:31, مدت از روز: 14:47, مدت زمان شب: 09:13.
چهار شنبه, 11 جولای 2018
طلوع خورشید 05:44, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:31, مدت از روز: 14:47, مدت زمان شب: 09:13.
پنج شنبه, 12 جولای 2018
طلوع خورشید 05:45, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:30, مدت از روز: 14:45, مدت زمان شب: 09:15.
جمعه, 13 جولای 2018
طلوع خورشید 05:46, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:30, مدت از روز: 14:44, مدت زمان شب: 09:16.
روز شنبه, 14 جولای 2018
طلوع خورشید 05:46, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:29, مدت از روز: 14:43, مدت زمان شب: 09:17.
یکشنبه, 15 جولای 2018
طلوع خورشید 05:47, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:29, مدت از روز: 14:42, مدت زمان شب: 09:18.
دوشنبه, 16 جولای 2018
طلوع خورشید 05:48, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:28, مدت از روز: 14:40, مدت زمان شب: 09:20.
سهشنبه, 17 جولای 2018
طلوع خورشید 05:49, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:27, مدت از روز: 14:38, مدت زمان شب: 09:22.
چهار شنبه, 18 جولای 2018
طلوع خورشید 05:49, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:27, مدت از روز: 14:38, مدت زمان شب: 09:22.
پنج شنبه, 19 جولای 2018
طلوع خورشید 05:50, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:26, مدت از روز: 14:36, مدت زمان شب: 09:24.
جمعه, 20 جولای 2018
طلوع خورشید 05:51, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:25, مدت از روز: 14:34, مدت زمان شب: 09:26.
روز شنبه, 21 جولای 2018
طلوع خورشید 05:52, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:25, مدت از روز: 14:33, مدت زمان شب: 09:27.
یکشنبه, 22 جولای 2018
طلوع خورشید 05:53, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:24, مدت از روز: 14:31, مدت زمان شب: 09:29.
دوشنبه, 23 جولای 2018
طلوع خورشید 05:53, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:23, مدت از روز: 14:30, مدت زمان شب: 09:30.
سهشنبه, 24 جولای 2018
طلوع خورشید 05:54, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:28, مدت زمان شب: 09:32.
چهار شنبه, 25 جولای 2018
طلوع خورشید 05:55, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:21, مدت از روز: 14:26, مدت زمان شب: 09:34.
پنج شنبه, 26 جولای 2018
طلوع خورشید 05:56, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:21, مدت از روز: 14:25, مدت زمان شب: 09:35.
جمعه, 27 جولای 2018
طلوع خورشید 05:57, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:20, مدت از روز: 14:23, مدت زمان شب: 09:37.
روز شنبه, 28 جولای 2018
طلوع خورشید 05:58, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:19, مدت از روز: 14:21, مدت زمان شب: 09:39.
یکشنبه, 29 جولای 2018
طلوع خورشید 05:59, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:18, مدت از روز: 14:19, مدت زمان شب: 09:41.
دوشنبه, 30 جولای 2018
طلوع خورشید 06:00, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:17, مدت از روز: 14:17, مدت زمان شب: 09:43.
سهشنبه, 31 جولای 2018
طلوع خورشید 06:00, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:16, مدت از روز: 14:16, مدت زمان شب: 09:44.
چهار شنبه, 01 اوت 2018
طلوع خورشید 06:01, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:15, مدت از روز: 14:14, مدت زمان شب: 09:46.
پنج شنبه, 02 اوت 2018
طلوع خورشید 06:02, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:14, مدت از روز: 14:12, مدت زمان شب: 09:48.
جمعه, 03 اوت 2018
طلوع خورشید 06:03, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:13, مدت از روز: 14:10, مدت زمان شب: 09:50.
روز شنبه, 04 اوت 2018
طلوع خورشید 06:04, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:12, مدت از روز: 14:08, مدت زمان شب: 09:52.
یکشنبه, 05 اوت 2018
طلوع خورشید 06:05, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:10, مدت از روز: 14:05, مدت زمان شب: 09:55.
دوشنبه, 06 اوت 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:09, مدت از روز: 14:03, مدت زمان شب: 09:57.
سهشنبه, 07 اوت 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:08, مدت از روز: 14:01, مدت زمان شب: 09:59.
چهار شنبه, 08 اوت 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:07, مدت از روز: 13:59, مدت زمان شب: 10:01.
پنج شنبه, 09 اوت 2018
طلوع خورشید 06:09, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:06, مدت از روز: 13:57, مدت زمان شب: 10:03.
جمعه, 10 اوت 2018
طلوع خورشید 06:09, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:04, مدت از روز: 13:55, مدت زمان شب: 10:05.
روز شنبه, 11 اوت 2018
طلوع خورشید 06:10, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:03, مدت از روز: 13:53, مدت زمان شب: 10:07.
یکشنبه, 12 اوت 2018
طلوع خورشید 06:11, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:02, مدت از روز: 13:51, مدت زمان شب: 10:09.
دوشنبه, 13 اوت 2018
طلوع خورشید 06:12, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:01, مدت از روز: 13:49, مدت زمان شب: 10:11.
سهشنبه, 14 اوت 2018
طلوع خورشید 06:13, زمان ظهر: --:--, غروب: --:--, مدت از روز: --:--, مدت زمان شب: --:--.
چهار شنبه, 15 اوت 2018
طلوع خورشید 06:14, زمان ظهر: 13:06, غروب: 19:58, مدت از روز: 13:44, مدت زمان شب: 10:16.
پنج شنبه, 16 اوت 2018
طلوع خورشید 06:15, زمان ظهر: 13:06, غروب: 19:57, مدت از روز: 13:42, مدت زمان شب: 10:18.
جمعه, 17 اوت 2018
طلوع خورشید 06:16, زمان ظهر: 13:05, غروب: 19:55, مدت از روز: 13:39, مدت زمان شب: 10:21.
روز شنبه, 18 اوت 2018
طلوع خورشید 06:17, زمان ظهر: 13:05, غروب: 19:54, مدت از روز: 13:37, مدت زمان شب: 10:23.
یکشنبه, 19 اوت 2018
طلوع خورشید 06:18, زمان ظهر: 13:05, غروب: 19:53, مدت از روز: 13:35, مدت زمان شب: 10:25.
دوشنبه, 20 اوت 2018
طلوع خورشید 06:19, زمان ظهر: 13:05, غروب: 19:51, مدت از روز: 13:32, مدت زمان شب: 10:28.

دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی

کشور:ایالات متحده آمریکا
کد کشور تلفن:+1
محل:نیوجرسی
نام شهرستان یا روستا:پنسویل
منطقه زمانی:America/New_York, GMT -4. فصل تابستان (+1 ساعت)
نام مستعار (در زبان های دیگر):Bahasa Indonesia: Pennsville TownshipDeutsch: Pennsville TownshipEnglish: PennsvilleFrançaise: Pennsville TownshipItaliano: PennsvilleNederlands: PennsvilleNorsk bokmål: Pennsville TownshipPolski: PennswillePortuguês: Pennsville TownshipRomână: Pennsville TownshipSlovenčina: Pennsville TownshipSuomi: Pennsville TownshipSvenska: Pennsville TownshipTürkçe: PennsvilleΕλληνικά: ΠεννσβιλιεБеларуская: Пеннсвілл ТауншыпБългарски: Пъннсвилл ТауншипЕspañol: PennsvilleРусский: Пеннсвилл ТауншипУкраїнська: Пєннсвілл Тауншипالعربية: بنسفيلفارسی: پنسویلहिन्दी: पेण्नस्विल्ले中國: 彭斯维尔日本語: ペンズビル한국어: 펜스빌 타운쉽
2018 - این پروژه توسط شرکت FDSTAR 2009 ایجاد گردید و نگهداری می شود

طلوع و غروب خورشید در پنسویل

© Meteocast.net - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما و کشور شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای:  
 
 
نمایش فشار:  
 
 
سرعت نمایش باد: