پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط

آرژانتینآرژانتینایالت کوردوباسن جثه ده‌ لا درمیدا

طلوع و غروب خورشید در سن جثه ده‌ لا درمیدا

:

0
 
8
:
5
 
5
زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT -3
زمستان
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
روز شنبه, 17 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:10, زمان ظهر: 13:01, غروب: 19:52, مدت از روز: 13:42, مدت زمان شب: 10:18.
یکشنبه, 18 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:10, زمان ظهر: 13:01, غروب: 19:53, مدت از روز: 13:43, مدت زمان شب: 10:17.
دوشنبه, 19 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:09, زمان ظهر: 13:01, غروب: 19:54, مدت از روز: 13:45, مدت زمان شب: 10:15.
سهشنبه, 20 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:09, زمان ظهر: 13:01, غروب: 19:54, مدت از روز: 13:45, مدت زمان شب: 10:15.
چهار شنبه, 21 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:01, غروب: 19:55, مدت از روز: 13:47, مدت زمان شب: 10:13.
پنج شنبه, 22 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:02, غروب: 19:56, مدت از روز: 13:48, مدت زمان شب: 10:12.
جمعه, 23 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:02, غروب: 19:57, مدت از روز: 13:49, مدت زمان شب: 10:11.
روز شنبه, 24 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:03, غروب: 19:58, مدت از روز: 13:50, مدت زمان شب: 10:10.
یکشنبه, 25 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:03, غروب: 19:59, مدت از روز: 13:52, مدت زمان شب: 10:08.
دوشنبه, 26 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:03, غروب: 20:00, مدت از روز: 13:53, مدت زمان شب: 10:07.
سهشنبه, 27 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:03, غروب: 20:00, مدت از روز: 13:53, مدت زمان شب: 10:07.
چهار شنبه, 28 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:04, غروب: 20:01, مدت از روز: 13:54, مدت زمان شب: 10:06.
پنج شنبه, 29 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:04, غروب: 20:02, مدت از روز: 13:55, مدت زمان شب: 10:05.
جمعه, 30 نوامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:04, غروب: 20:03, مدت از روز: 13:57, مدت زمان شب: 10:03.
روز شنبه, 01 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:04, مدت از روز: 13:58, مدت زمان شب: 10:02.
یکشنبه, 02 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:05, مدت از روز: 13:59, مدت زمان شب: 10:01.
دوشنبه, 03 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:05, غروب: 20:05, مدت از روز: 13:59, مدت زمان شب: 10:01.
سهشنبه, 04 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:06, مدت از روز: 14:00, مدت زمان شب: 10:00.
چهار شنبه, 05 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:06, غروب: 20:07, مدت از روز: 14:01, مدت زمان شب: 09:59.
پنج شنبه, 06 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:08, مدت از روز: 14:02, مدت زمان شب: 09:58.
جمعه, 07 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:06, زمان ظهر: 13:07, غروب: 20:09, مدت از روز: 14:03, مدت زمان شب: 09:57.
روز شنبه, 08 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:09, مدت از روز: 14:02, مدت زمان شب: 09:58.
یکشنبه, 09 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:08, غروب: 20:10, مدت از روز: 14:03, مدت زمان شب: 09:57.
دوشنبه, 10 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:09, غروب: 20:11, مدت از روز: 14:04, مدت زمان شب: 09:56.
سهشنبه, 11 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:09, غروب: 20:11, مدت از روز: 14:04, مدت زمان شب: 09:56.
چهار شنبه, 12 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:07, زمان ظهر: 13:09, غروب: 20:12, مدت از روز: 14:05, مدت زمان شب: 09:55.
پنج شنبه, 13 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:10, غروب: 20:13, مدت از روز: 14:05, مدت زمان شب: 09:55.
جمعه, 14 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:10, غروب: 20:13, مدت از روز: 14:05, مدت زمان شب: 09:55.
روز شنبه, 15 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:08, زمان ظهر: 13:11, غروب: 20:14, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
یکشنبه, 16 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:09, زمان ظهر: 13:12, غروب: 20:15, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
دوشنبه, 17 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:09, زمان ظهر: 13:12, غروب: 20:15, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
سهشنبه, 18 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:09, زمان ظهر: 13:12, غروب: 20:16, مدت از روز: 14:07, مدت زمان شب: 09:53.
چهار شنبه, 19 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:10, زمان ظهر: 13:13, غروب: 20:16, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
پنج شنبه, 20 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:10, زمان ظهر: 13:13, غروب: 20:17, مدت از روز: 14:07, مدت زمان شب: 09:53.
جمعه, 21 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:11, زمان ظهر: 13:14, غروب: 20:17, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
روز شنبه, 22 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:11, زمان ظهر: 13:14, غروب: 20:18, مدت از روز: 14:07, مدت زمان شب: 09:53.
یکشنبه, 23 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:12, زمان ظهر: 13:15, غروب: 20:18, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
دوشنبه, 24 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:12, زمان ظهر: 13:15, غروب: 20:19, مدت از روز: 14:07, مدت زمان شب: 09:53.
سهشنبه, 25 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:13, زمان ظهر: 13:16, غروب: 20:19, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
چهار شنبه, 26 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:13, زمان ظهر: 13:16, غروب: 20:20, مدت از روز: 14:07, مدت زمان شب: 09:53.
پنج شنبه, 27 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:14, زمان ظهر: 13:17, غروب: 20:20, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
جمعه, 28 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:15, زمان ظهر: 13:17, غروب: 20:20, مدت از روز: 14:05, مدت زمان شب: 09:55.
روز شنبه, 29 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:15, زمان ظهر: 13:18, غروب: 20:21, مدت از روز: 14:06, مدت زمان شب: 09:54.
یکشنبه, 30 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:16, زمان ظهر: 13:18, غروب: 20:21, مدت از روز: 14:05, مدت زمان شب: 09:55.
دوشنبه, 31 دسامبر 2018
طلوع خورشید 06:17, زمان ظهر: 13:19, غروب: 20:21, مدت از روز: 14:04, مدت زمان شب: 09:56.
سهشنبه, 01 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:17, زمان ظهر: 13:19, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:05, مدت زمان شب: 09:55.
چهار شنبه, 02 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:18, زمان ظهر: 13:20, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:04, مدت زمان شب: 09:56.
پنج شنبه, 03 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:19, زمان ظهر: 13:20, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:03, مدت زمان شب: 09:57.
جمعه, 04 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:20, زمان ظهر: 13:21, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:02, مدت زمان شب: 09:58.
روز شنبه, 05 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:20, زمان ظهر: 13:21, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:02, مدت زمان شب: 09:58.
یکشنبه, 06 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:21, زمان ظهر: 13:21, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:01, مدت زمان شب: 09:59.
دوشنبه, 07 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:22, زمان ظهر: 13:22, غروب: 20:22, مدت از روز: 14:00, مدت زمان شب: 10:00.
سهشنبه, 08 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:23, زمان ظهر: 13:22, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:59, مدت زمان شب: 10:01.
چهار شنبه, 09 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:24, زمان ظهر: 13:23, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:58, مدت زمان شب: 10:02.
پنج شنبه, 10 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:24, زمان ظهر: 13:23, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:58, مدت زمان شب: 10:02.
جمعه, 11 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:25, زمان ظهر: 13:23, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:57, مدت زمان شب: 10:03.
روز شنبه, 12 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:26, زمان ظهر: 13:24, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:56, مدت زمان شب: 10:04.
یکشنبه, 13 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:27, زمان ظهر: 13:24, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:55, مدت زمان شب: 10:05.
دوشنبه, 14 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:28, زمان ظهر: 13:25, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:54, مدت زمان شب: 10:06.
سهشنبه, 15 ژانویه 2019
طلوع خورشید 06:29, زمان ظهر: 13:25, غروب: 20:22, مدت از روز: 13:53, مدت زمان شب: 10:07.

دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی

2018 - این پروژه توسط شرکت FDSTAR 2009 ایجاد گردید و نگهداری می شود

طلوع و غروب خورشید در سن جثه ده‌ لا درمیدا

© Meteocast.net - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما و کشور شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای:  
 
 
نمایش فشار:  
 
 
سرعت نمایش باد: