پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط

:

0
 
3
:
4
 
2
زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT -7
فصل تابستان (+1 ساعت)
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
جمعه, 20 جولای 2018
طلوع ماه: 14:42; غروب ماه: 00:54; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
روز شنبه, 21 جولای 2018
طلوع ماه: 15:47; غروب ماه: 01:21; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 22 جولای 2018
طلوع ماه: 16:50; غروب ماه: 01:51; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه, 23 جولای 2018
طلوع ماه: 17:49; غروب ماه: 02:24; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه, 24 جولای 2018
طلوع ماه: 18:45; غروب ماه: 03:02; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه, 25 جولای 2018
طلوع ماه: 19:34; غروب ماه: 03:45; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 26 جولای 2018
طلوع ماه: 20:18; غروب ماه: 04:34; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه, 27 جولای 2018
طلوع ماه: 20:57; غروب ماه: 05:27; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
روز شنبه, 28 جولای 2018
طلوع ماه: 21:29; غروب ماه: 06:25; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 29 جولای 2018
طلوع ماه: 21:59; غروب ماه: 07:25; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 30 جولای 2018
طلوع ماه: 22:25; غروب ماه: 08:28; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 31 جولای 2018
طلوع ماه: 22:49; غروب ماه: 09:30; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 01 اوت 2018
طلوع ماه: 23:12; غروب ماه: 10:35; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 02 اوت 2018
طلوع ماه: 23:37; غروب ماه: 11:40; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 03 اوت 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 12:47; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 04 اوت 2018
طلوع ماه: 00:03; غروب ماه: 13:55; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه, 05 اوت 2018
طلوع ماه: 00:32; غروب ماه: 15:06; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه, 06 اوت 2018
طلوع ماه: 01:06; غروب ماه: 16:18; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه, 07 اوت 2018
طلوع ماه: 01:48; غروب ماه: 17:28; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه, 08 اوت 2018
طلوع ماه: 02:40; غروب ماه: 18:34; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه, 09 اوت 2018
طلوع ماه: 03:42; غروب ماه: 19:30; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه, 10 اوت 2018
طلوع ماه: 04:54; غروب ماه: 20:19; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه, 11 اوت 2018
طلوع ماه: 06:11; غروب ماه: 20:59; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه, 12 اوت 2018
طلوع ماه: 07:31; غروب ماه: 21:32; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
دوشنبه, 13 اوت 2018
طلوع ماه: 08:49; غروب ماه: 22:02; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه, 14 اوت 2018
طلوع ماه: 10:05; غروب ماه: 22:30; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه, 15 اوت 2018
طلوع ماه: 11:18; غروب ماه: 22:56; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه, 16 اوت 2018
طلوع ماه: 12:29; غروب ماه: 23:23; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه, 17 اوت 2018
طلوع ماه: 13:36; غروب ماه: 23:52; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه, 18 اوت 2018
طلوع ماه: 14:41; غروب ماه: --:--; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 19 اوت 2018
طلوع ماه: 15:42; غروب ماه: 00:25; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
دوشنبه, 20 اوت 2018
طلوع ماه: 16:39; غروب ماه: 01:01; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه, 21 اوت 2018
طلوع ماه: 17:31; غروب ماه: 01:42; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه, 22 اوت 2018
طلوع ماه: 18:17; غروب ماه: 02:29; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 23 اوت 2018
طلوع ماه: 18:57; غروب ماه: 03:21; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه, 24 اوت 2018
طلوع ماه: 19:31; غروب ماه: 04:18; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه, 25 اوت 2018
طلوع ماه: 20:02; غروب ماه: 05:18; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 26 اوت 2018
طلوع ماه: 20:29; غروب ماه: 06:20; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
دوشنبه, 27 اوت 2018
طلوع ماه: 20:54; غروب ماه: 07:23; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 28 اوت 2018
طلوع ماه: 21:17; غروب ماه: 08:28; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 29 اوت 2018
طلوع ماه: 21:41; غروب ماه: 09:32; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 30 اوت 2018
طلوع ماه: 22:06; غروب ماه: 10:39; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 31 اوت 2018
طلوع ماه: 22:34; غروب ماه: 11:46; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 01 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 23:05; غروب ماه: 12:55; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 02 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 23:43; غروب ماه: 14:05; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 03 سپتامبر 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 15:14; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه, 04 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 00:29; غروب ماه: 16:19; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه, 05 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 01:25; غروب ماه: 17:18; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه, 06 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 02:31; غروب ماه: 18:09; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه, 07 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 03:44; غروب ماه: 18:51; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه, 08 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 05:02; غروب ماه: 19:27; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه, 09 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 06:21; غروب ماه: 19:59; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه, 10 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 07:39; غروب ماه: 20:28; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
سهشنبه, 11 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 08:55; غروب ماه: 20:55; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه, 12 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 10:08; غروب ماه: 21:22; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه, 13 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 11:19; غروب ماه: 21:51; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه, 14 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 12:27; غروب ماه: 22:22; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه, 15 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 13:31; غروب ماه: 22:58; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 16 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 14:32; غروب ماه: 23:37; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه, 17 سپتامبر 2018
طلوع ماه: 15:25; غروب ماه: --:--; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را

دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی

کشور:ایالات متحده آمریکا
کد کشور تلفن:+1
محل:ایالت واشینگتن
نام شهرستان یا روستا:کنمور
منطقه زمانی:America/Los_Angeles, GMT -7. فصل تابستان (+1 ساعت)
نام مستعار (در زبان های دیگر):Bahasa Indonesia: KenmoreDeutsch: KenmoreEnglish: KenmoreFrançaise: KenmoreItaliano: CenmoreNederlands: KenmoreNorsk bokmål: KenmorePolski: KenmorePortuguês: KenmoreRomână: KenmoreSlovenčina: KenmoreSuomi: KenmoreSvenska: KenmoreTürkçe: KenmoreΕλληνικά: ΚενμορεБеларуская: КенморБългарски: КенморЕspañol: KenmoreРусский: КенморУкраїнська: Кєнморالعربية: كينمورفارسی: کنمورहिन्दी: केन्मुर中國: 肯莫尔日本語: ケンモア한국어: 켄모어
2018 - این پروژه توسط شرکت FDSTAR 2009 ایجاد گردید و نگهداری می شود

طلوع و غروب ماه در کنمور

© Meteocast.net - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما و کشور شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای:  
 
 
نمایش فشار:  
 
 
سرعت نمایش باد: