پیش بینی آب و هوا و هواشناسی و شرایط

آرژانتینآرژانتینایالت کوردوباسن جثه ده‌ لا درمیدا

طلوع و غروب ماه در سن جثه ده‌ لا درمیدا

:

0
 
2
:
2
 
6
زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT -3
زمستان
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
جمعه, 22 ژوئن 2018
طلوع ماه: 14:54; غروب ماه: 02:56; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه, 23 ژوئن 2018
طلوع ماه: 15:30; غروب ماه: 03:53; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 24 ژوئن 2018
طلوع ماه: 16:07; غروب ماه: 04:49; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه, 25 ژوئن 2018
طلوع ماه: 16:46; غروب ماه: 05:44; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه, 26 ژوئن 2018
طلوع ماه: 17:28; غروب ماه: 06:39; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه, 27 ژوئن 2018
طلوع ماه: 18:14; غروب ماه: 07:31; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 28 ژوئن 2018
طلوع ماه: 19:01; غروب ماه: 08:22; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
جمعه, 29 ژوئن 2018
طلوع ماه: 19:52; غروب ماه: 09:09; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 30 ژوئن 2018
طلوع ماه: 20:44; غروب ماه: 09:53; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 01 جولای 2018
طلوع ماه: 21:36; غروب ماه: 10:34; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 02 جولای 2018
طلوع ماه: 22:30; غروب ماه: 11:11; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 03 جولای 2018
طلوع ماه: 23:23; غروب ماه: 11:46; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 04 جولای 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 12:20; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 05 جولای 2018
طلوع ماه: 00:18; غروب ماه: 12:54; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 06 جولای 2018
طلوع ماه: 01:13; غروب ماه: 13:27; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه, 07 جولای 2018
طلوع ماه: 02:11; غروب ماه: 14:03; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه, 08 جولای 2018
طلوع ماه: 03:11; غروب ماه: 14:42; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه, 09 جولای 2018
طلوع ماه: 04:14; غروب ماه: 15:26; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه, 10 جولای 2018
طلوع ماه: 05:19; غروب ماه: 16:16; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه, 11 جولای 2018
طلوع ماه: 06:26; غروب ماه: 17:12; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه, 12 جولای 2018
طلوع ماه: 07:31; غروب ماه: 18:15; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه, 13 جولای 2018
طلوع ماه: 08:33; غروب ماه: 19:22; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
روز شنبه, 14 جولای 2018
طلوع ماه: 09:28; غروب ماه: 20:31; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 15 جولای 2018
طلوع ماه: 10:18; غروب ماه: 21:39; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه, 16 جولای 2018
طلوع ماه: 11:02; غروب ماه: 22:45; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه, 17 جولای 2018
طلوع ماه: 11:42; غروب ماه: 23:48; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه, 18 جولای 2018
طلوع ماه: 12:20; غروب ماه: --:--; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه, 19 جولای 2018
طلوع ماه: 12:56; غروب ماه: 00:49; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه, 20 جولای 2018
طلوع ماه: 13:31; غروب ماه: 01:47; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
روز شنبه, 21 جولای 2018
طلوع ماه: 14:08; غروب ماه: 02:44; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه, 22 جولای 2018
طلوع ماه: 14:47; غروب ماه: 03:39; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه, 23 جولای 2018
طلوع ماه: 15:27; غروب ماه: 04:34; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه, 24 جولای 2018
طلوع ماه: 16:11; غروب ماه: 05:27; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه, 25 جولای 2018
طلوع ماه: 16:58; غروب ماه: 06:18; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه, 26 جولای 2018
طلوع ماه: 17:48; غروب ماه: 07:06; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه, 27 جولای 2018
طلوع ماه: 18:39; غروب ماه: 07:51; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
روز شنبه, 28 جولای 2018
طلوع ماه: 19:32; غروب ماه: 08:34; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه, 29 جولای 2018
طلوع ماه: 20:25; غروب ماه: 09:12; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه, 30 جولای 2018
طلوع ماه: 21:19; غروب ماه: 09:48; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه, 31 جولای 2018
طلوع ماه: 22:13; غروب ماه: 10:22; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه, 01 اوت 2018
طلوع ماه: 23:07; غروب ماه: 10:55; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه, 02 اوت 2018
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 11:28; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه, 03 اوت 2018
طلوع ماه: 00:03; غروب ماه: 12:03; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه, 04 اوت 2018
طلوع ماه: 01:00; غروب ماه: 12:39; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه, 05 اوت 2018
طلوع ماه: 02:00; غروب ماه: 13:19; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه, 06 اوت 2018
طلوع ماه: 03:02; غروب ماه: 14:04; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه, 07 اوت 2018
طلوع ماه: 04:06; غروب ماه: 14:56; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه, 08 اوت 2018
طلوع ماه: 05:11; غروب ماه: 15:54; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه, 09 اوت 2018
طلوع ماه: 06:14; غروب ماه: 16:58; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه, 10 اوت 2018
طلوع ماه: 07:12; غروب ماه: 18:07; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه, 11 اوت 2018
طلوع ماه: 08:05; غروب ماه: 19:16; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه, 12 اوت 2018
طلوع ماه: 08:53; غروب ماه: 20:25; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
دوشنبه, 13 اوت 2018
طلوع ماه: 09:35; غروب ماه: 21:31; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه, 14 اوت 2018
طلوع ماه: 10:15; غروب ماه: 22:35; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه, 15 اوت 2018
طلوع ماه: 10:53; غروب ماه: 23:35; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه, 16 اوت 2018
طلوع ماه: 11:29; غروب ماه: --:--; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه, 17 اوت 2018
طلوع ماه: 12:07; غروب ماه: 00:35; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه, 18 اوت 2018
طلوع ماه: 12:45; غروب ماه: 01:32; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه, 19 اوت 2018
طلوع ماه: 13:25; غروب ماه: 02:28; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
دوشنبه, 20 اوت 2018
طلوع ماه: 14:09; غروب ماه: 03:22; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده

دایرکتوری و اطلاعات جغرافیایی

2018 - این پروژه توسط شرکت FDSTAR 2009 ایجاد گردید و نگهداری می شود

طلوع و غروب ماه در سن جثه ده‌ لا درمیدا

© Meteocast.net - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما و کشور شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018
گزینه آب و هوا نمایش
نمایش دمای:  
 
 
نمایش فشار:  
 
 
سرعت نمایش باد: